Skip to main content

Ontdek de natuurlijk leider die je diep van binnen al bent.

Voluit leven, hoe doe je dat? Soms voel je je onvrij, in je leven, je huwelijk, je financiën, je carrière of in patronen vanuit je opvoeding. Via dit boek ga je herkennen waar en op welke momenten jij je onvrij voelt. Soms confronterend, maar vooral verrijkend en verruimend. Via persoonlijke en kwetsbare verhalen en mijn ervaring als executive coach inspireer ik je om je eigen natuurlijk leiderschap te ontwikkelen. De vrijheid om voluit te leven is een boek om in alle rust tot je te nemen. Het zet je met je beide benen op de grond én laat je vliegen.

Managementboek.nl stelt jaarlijks een top100 samen van de bestgelezen boeken van het jaar. Ik was erg trots dat mijn boek dit jaar werd opgenomen in deze toonaangevende lijst.

“Je boek kon op geen beter moment in mijn leven verschijnen. Ik heb het met aandacht gelezen en het heeft me gesteund en geïnspireerd.”

Loes Dijkman

Geen klassiek zelfhulpboek maar een inspirerend verhaal over een persoonlijke zoektocht naar een manier van leven die echt bij jou past. Goede voorbeelden van anderen maken het verhaal levendig en toepasbaar. Aanrader!

Lennard Duijvesteijn

Jacqueline haar boek heeft me geraakt. Vooral haar kijk op leiderschap en de voorbeelden uit haar leven hebben me het diepst geraakt. Dank je wel dat je de moed, de veerkracht en het verlangen hebt gehad om jouw eigen wijsheid te delen via dit boek.

Caroline Schippers

De prachtige thema's die dit boek zo helder, professioneel, maar vooral persoonlijk uit de doeken doet: het heeft me ontroerd! Hij blijft voorlopig naast mijn bed liggen als een nieuw ‘bijbeltje’!

José Jacobs

Jacqueline neemt je als lezer mee in haar persoonlijke ontdekkingstocht en dat zorgt voor een hoop herkenning met de uitdagingen in je eigen leven. Geen abstract zelfhulpboek, maar een inspirerend betoog om (weer) in contact te komen met jezelf. Jacqueline slaagt erin om je als lezer op het juiste spoor te zetten de kracht van je eigen natuurlijk leiderschap te ontdekken.

Pepijn van der Meer

Wat een bijzonder exemplaar. Een parel vol kennis, bewijs en ervaringen gebundeld in een reis die je maakt terwijl je leest. Jacqueline maakt je wegwijs in hoe je zelf de ultieme vrijheid om voluit te leven ervaart. De verhalen van anderen maken het compleet en concreet. Een aanrader voor iedereen!

Britt Noppen

De vrijheid om voluit te leven is een schitterend pleidooi voor natuurlijk leiderschap. Het is ook een warm en persoonlijk boek. Doordat de eigen ervaringen van Jacqueline en de casussen voorop staan, sprankelt het verhaal. Nergens wordt het uitleggerig of belerend.

Dr. Arthur EatonPsycholoog en schrijver, o.a. voor De Groene Amsterdammer en NRC Handelsblad.

Dit boek was op heel veel punten een echte eye-opener. Hoewel ik toch al heel lang met bewustwording en persoonlijke ontwikkeling bezig ben, ontdekte ik vele nieuwe, prachtige en heel helder omschreven inzichten.

Barbara van Riel
MY BOOK

How do you go about living life to the full? Sometimes you feel fettered, by your life, your marriage, your finances, your career, or through patterns stemming from your upbringing. Through this book you will recognise where and at what particular moments you feel fettered. Sometimes confronting, but above all enriching and broadening. Jacqueline takes you on a journey of discovery into your inner world through her personal and vulnerable stories and her wealth of experience as an executive coach. The freedom to live fully is a book to sit down with in peace and quiet and absorb in your own time. It puts you with both feet firmly on the ground and lets you fly. Fly like an eagle.

“Growing and developing is my way of life, it’s simply who I am and comes from a deep desire to live a happy and meaningful life. Natural leadership is the common thread in everything I do. For me it is the best way to shape my life, enrich it and make it more effortless. And to enjoy it to the fullest. If you integrate natural leadership into your life, you will discover how much influence you have. Not on what comes your way, but on the way you experience it and how you deal with it.” – Jacqueline Wiener

“Your book could not have appeared at a better time in my life. I have read it with attention and it has supported and inspired me.”

Loes Dijkman

Not your classic self-help book, but an inspiring story about a personal search for a way of life that really suits you. Examples from others make the story lively and applicable. Recommended!

Lennard Duijvesteijn

Jacqueline's book touched me. Her view on leadership and the examples from her own life were espacially touching. Thank you for having the courage, resilience, and desire to share your wisdom through this book.

Caroline Schippers

The beautiful themes that this book reveals so clearly, professionally, but above all personally: they moved me! It will remain next to my bed for the time being as a little 'bible'!

José Jacobs

As a reader, Jacqueline takes you on her personal journey of discovery, which ensures a lot of recognition with the challenges in your own life. Not an abstract self-help book, but an inspiring argument to get in touch with yourself (again). Jacqueline manages to put you on the right track as a reader to discover the power of your own natural leadership.

Pepijn van der Meer

This is really something special. A pearl full of knowledge, evidence and experiences bundled in a journey you take while you read. Jacqueline will guide you in how you can experience the ultimate freedom to live your life to the fullest. The stories of others make it complete and concrete. A must read for everyone!

Britt Noppen

The freedom to live fully is a wonderful plea for natural leadership. It is also a warm and personal book. Because Jacqueline's own experiences and the cases are paramount, the story sparkles. It is never too explaining or pedantic.

Dr. Arthur Eaton

This book was a real eye-opener in many ways. Although I have been working on awareness and personal development for a long time, I discovered many new, beautiful and very clearly described insights

Barbara van Riel